گزارشات حسابداری

-دريافت تراز مالي از هر نرم‌افزار حسابداري
حسابورز مي تواند ترازهاي مالي را از هر نرم‌افزار حسابداري دريافت نمايد. اين ترازهاي مالي در يك فضاي جداگانه از نرم‌افزار مالي نگهداري شده و امكان ايجاد هر گزارشي براي كاربر فراهم مي‌آورد.
همچنين مي توان تراز مالي ار فايل اكسل، متني و يا بصورت دستي وارد نرم افزار نمود. كدينگ مورد پذيرش آزاد بوده و حتي مي تواند به جاي اعداد از حرف فارسي يا انگليسي استفاده نمايد.
-تعديل ترازهاي مالي
ترازهاي مالي كه توسط نرم افزار از سيستمهاي مالي دريافت مي شود، مي تواند توسط كاربر تعديل گردند. اين تعديلات با ثبت اسناد تعديلي انجام پذيرد و مستندات لازم در اين زمينه ثبت مي گردد.
گزارشات مالي مي تواند قبل و پس از اين تعديلات ايجاد شود. اين تعديلات به هيچ وجه در نرم افزار مالي منعكس نمي گردد.
-صورتهاي مالي و يادداشتهاي همراه
صورتهاي مالي و يادداشتهاي همراه، اولين گزارش در زمينه گزارشات مالي هر سازمان مي باشد. تهيه صورتهاي مالي در ايران بر مبناي استاندارد سازمان حسابرسي انجام مي شود. و در اين زمينه دفترچه هاي نمونه در زمينه فعاليتهاي شركتهاي مختلف انتشار يافته است.
حسابورز مي تواند كل دفترچه صورتهاي مالي و يادداشتهاي همراه را بصورت يك مجله الكترونيكي از اولين صفحه  تا آخرين صفحه در اختيار كارشناسان مالي قراردهد. ترازنامه، صورت سود وزيان، گردش سود و زيان انباشته و تمامي يادداشتهاي مرتبط با حفظ يكپارچگي ايجاد شده و كاربر نيز مي تواند يادداشتهاي مورد نظر مستقيما در گزارش تايپ نمايد.
-دوره مقايسه در صورتهاي مالي
در گزارش صورتهاي مالي و يادداشتهاي همراه در پايان سال مالي، اطلاعاتي مالي سال گذشه به عنوان مقايسه در كليه گزارشات ثبت مي گردد. و در مقطع ميان دوره اي، در صورتهاي سود و زيان و يادداشهاي مربوطه علاوه بر مقطع پايان سال، ارقام مياندوره اي سال گذشته نيز ثبت مي گردد.
حسابورز تمامي اين تنظيمات را به درستي در صورتهاي مالي و يادداشهاي همراه، لحاظ مي نمايد.
-تجديد ارايه صورتهاي مالي
حسابورز مي تواند گزارشات مالي دوره هاي گذشته را در ادوار بعد تجديد ارايه نمايد. گزارشات تجديد ارايه شده بصورت مقايسه اي در صورتهاي مالي نمايش داده مي شود.
در تجديد ارايه صورتهاي مالي، صورت ريز تعديلات سنواتي در گزارش نهايي ثبت مي گردد.
-صورت جريان وجه نقد
صورت جريان وجه نقد به عنوان يكي از صورتهاي اساسي يكي از بحث انگيزترين گزارشات مالي محسوب مي گردد.
حسابورز به دليل داشتن سوابق گزارشات مالي مي تواند صورت جريان وجه نقد را ايجاد و با نظر كاربر تعديل و اصلاح  مي نمايد.
-كاربرگهاي حسابرسي
با استفاده از قابليت Drill Down مي توان از گزارشات مالي به كاربرگهاي متنوع كه بيشترين كاربرد را در بحث حسابرسي دارند، بدست آورد.
كاربرگ ۲۰-۶۰ حسابرس معروفترين نوع كاربرگ ميان حسابرسان است كه ميزان درگيري حسابهاي مالي را درارقام و اعداد گزارشات مالي نشان مي دهد. در نرم افزار  حسابورز  اصولا ارتباط هر رقم و عددي را در گزارش با ترازمالي نمايس داده مي شود.
-تلفيق صورتهاي مالي
صورتهاي مالي تلفيقي يكي از صورتهاي مالي استاندارد و اجباري در مورد شركتهايي است كه شركتهاي ديگري را به عنوان شركت فرعي در اختيار دارند.
صورتهاي مالي تلفيقي بصورت ساده شامل تجميع  گزارشات و حذف حسابهاي في‌مابين تعريف مي شود كه در عمل در مورد شركت‌هايي كه مرودات مالي زيادي با هم دارند كار پيچيده‌ايست.